• Català
  • Castellano
  • English (United Kingdom)

logo

CRUMA
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Els Nostres Serveis Formació Millora del rendiment
Millora del rendiment

La valoració laboral dels treballadors en el context de l'empresa ha estat i continua sent una de les preocupacions més presents a les empreses tant pel reconeixement a l'esforç individual, com pels efectes que produeix en la cultura de l'empresa i per l'alineació que s'aconsegueix per part de totes les parts implicades.

Les empreses que valoren als seus col·laboradors, busquen sempre reconèixer els seus mèrits partint de criteris en moltes ocasions subjectius, per aquest motiu en els darrers anys, i gràcies al desenvolupament que han tingut els departaments de Recursos Humans o al Desenvolupament Organitzacional, s'han creat instruments dirigits a avaluar l'acompliment o "bon fer" dels treballadors per tal de poder atorgar els reconeixements o reforços positius. Sorgeix així un instrument per mitjà del qual el comandament i el seu col·laborador en forma conjunta treballen definint els factors d'èxit de la seva àrea i la forma en com van a satisfer les necessitats dels clients interns i externs. A continuació, s'estableix un procés que possibiliti donar un seguiment continu al que estableix en l'objectiu d'aconseguir majors nivells d'eficiència i eficàcia en la tasca del col·laborador i l'equip de treball en el seu conjunt.

L'instrument persegueix introduir o coadjuvar a assolir una cultura organitzacional de canvi, que possibiliti a les persones i a l'organització estar en un procés permanent i continu de millora en el seu entorn competitiu. Així mateix, contribueix a assolir els objectius estratègics establerts de l'empresa, per mitjà d'un instrument objectiu que ofereixi elements cognitius i pragmàtics tant als caps com als col·laboradors, per al desenvolupament permanent de la persona i de l'equip de treball.

Objectius Específics

1.-Introdueix un instrument objectiu d'avaluació de la tasca desenvolupada per cada treballador.

2.-Genera instàncies permanents de comunicació entre els caps i els seus col·laboradors per avaluar tant l'acompliment d'aquest últim com de l'equip de treball i el seu creixement personal.

3.-Genera informació contínua i pertinent sobre la valoració laboral del col·laborador, de tal manera que possibilita conèixer i aprofitar les fortaleses i modificar les debilitats en un procés de millora contínua.

4.-Estableix estratègies personalitzades de creixement i de desenvolupament personal de cada treballador.

5.-Possibilita la millora en el servei tant a clients externs com interns.

Àrees d'Avaluació

Es suggereixen unes àrees generals d'avaluació, cadascuna de les quals ha de comptar amb un puntuació diferenciat en funció de:

  • El avaluat
  • Els objectius del departament o equip de treball
  • El temps subjecte a avaluació i el seguiment que s'ha mantingut en aquest període

Aquesta puntuació serà variable i es poden establir modificacions per a períodes diferents, o en el seu defecte, considerase o no , un o diversos dels factors que poden assenyalar-se per a cada àrea, tot això de comú acord entre l'avaluat i l'avaluador. Depenent de cada un dels factors anotats per aconseguir la superació, així serà el percentatge que s'atorgarà a cada un d'ells.

Però, ¿hi ha aspectes que poden dificultar o fins i tot impedir, la consecució dels objectius? Efectivament hi ha, però també poden ser avaluats: un volum excessiu de treball, una falta d'actitud, una falta d'aptitud, una falta o insuficient direcció, etc. poden ser les causes i que els responsables hauran de, no només, determinar, sinó avaluar l'abast i repercussió introduint els plans o accions que facin viable la consecució dels objectius a la / les persona / es afectades, passant d'un estadi possiblement descoratjador a un altre en el qual les parts implicades es vegin afavorides.

Desitjo més informació sobre els Programes de Millora del Rendiment 

empleo

empleo


newsletter

Si vol rebre quinzenalment documents i articles agrupats en diferents temàtiques, sel·leccioni aquelles que siguin del seu interès i subscrigui's:

Informes evolución económica
Estudios sectoriales
Noticias legales
Management (RRHH, Marketing, Finanzas, Calidad...)