• Català
 • Castellano
 • English (United Kingdom)

logo

CRUMA
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
Inici Qui som
CRUMA Consultors: Selecció de Personal, Formació competencial, Coaching i Estudis

CRUMA és, des de 1.985, una empresa de Consultoria de referència, especialitzada en la, Recerca de Directius, Selecció de Personal, Formació Competencial, Programes de Coaching i Estudis Empresarials al servei de les Empreses i Institucions, aportant i incrementant valor amb la finalitat de participar en la millora d'una competitivitat, sempre imprescindible.

Al llarg de la seva trajectòria, CRUMA s'ha mantingut fidel al seu esperit fundacional i el mateix segueix constituint una de les moltes senyals d'identitat.

L'actuació de CRUMA com a empresa de Consultoria, s'emmarca fonamentalment sota el següent model de comportament:

 • Respondre de forma integral i, al seu torn especialitzada a les inquietuds, necessitats i demandes de serveis empresarials que es plantegen en les Organitzacions i Institucions, circumstància que ha configurat un grup d'activitats o serveis tècnics empresarials, dinàmics i innovadors.
 • Assumir el servei com a compromís. El nostre objectiu no es limita a la realització de projectes o estudis i suggerir solucions; nostre compromís és constituir-nos en agents de canvi i millora, implicant amb els responsables de les Empreses i Institucions, fins a l'assoliment dels objectius previstos.
 • Vocació pel treball en equip: CRUMA, està integrada per un equip de professionals experimentat, tècnic i pluridisciplinar. Aquest fet ens permet abordar situacions complexes, aplicar tècniques diverses i garantir l'eficàcia dels sistemes implantats.
 • D'acord amb l'orientació al client i al servei que ens caracteritza, s'han anat incorporant noves metodologies, d'acord amb els canvis i tendències que es produeixen en el mercat, amb un elevat estàndard professional, el que ha possibilitat, no només mantenir la nostra posició en el mercat, sinó també, aconseguir majors nivells de participació, fidelització dels nostres clients, introducció en nous sectors, i tot això gràcies als índexs de resultats positius i d'èxit aconseguits, suposant un posicionament de referència en l'entorn empresarial i particularment en l'àmbit dels Recursos Humans.


CRUMA is, since 1985, a company of reference Consultancy, specializing in, Executive Search, Recruitment, Competence Training, Coaching Programs and Business Studies at the service of companies and institutions, providing and increasing value to participate in improving competitiveness, always a must.

Throughout his career, CRUMA has remained true to its founding spirit, and it remains one of his many signs of identity.

The performance of such business consulting CRUMA, primarily falls under the following behavior model:

 • Reply comprehensively and in turn specialized to the concerns, needs and demands of business services that arise in organizations and institutions, and this has set up a group of activities or business, dynamic and innovative technical services.
 • Assume the service and commitment. Our goal is not limited to the implementation of projects or studies and suggest solutions; our commitment is to become agents of change and improvement, implicating the heads of companies and institutions, to the achievement of the objectives.
 • Vocation for teamwork: CRUMA, is composed of a multidisciplinary team of experienced professionals, technical and. This allows us to deal with complex situations, applying various techniques and ensure the effectiveness of the implemented systems.
 • In line with customer orientation and service you deserve, have been incorporating new methodologies, according to the changes and trends occurring in the market, with a high professional standard, which has made it possible not only to maintain our market position, but also achieve higher levels of engagement, customer loyalty, entering new sectors, and all thanks to the positivity rates and success achieved, assuming a reference position in the business environment, particularly in the field of Human Resources.


 

empleo

empleo


newsletter

Si vol rebre quinzenalment documents i articles agrupats en diferents temàtiques, sel·leccioni aquelles que siguin del seu interès i subscrigui's:

Informes evolución económica
Estudios sectoriales
Noticias legales
Management (RRHH, Marketing, Finanzas, Calidad...)