• Català
 • Castellano
 • English (United Kingdom)

logo

CRUMA
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
Clients Àrea estudis Informe Compensacions extrasalarials
Informe Compensacions extrasalarials

L'informe sobre Compensacions extrasalarials tracta sobre aquells components retributius, mitjançant els quals l'empresa, en lloc de proporcionar un ingrés directe a l'empleat, assumeix una despesa del qual aquest es beneficia. A nivell de mercat, el concepte ha estat "batejat" de molt diverses maneres sense que cap hagi estat utilitzada de manera definitiva com a exclusiva, així avui ens expressem per referir-s'hi en els termes de:

 • Compensacions extrasalarials
 • Beneficis extrasalarials
 • Beneficis socials
 • Retribucions extrasalarials
 • Retribucions complementàries
 • Complements retributius
 • Avantatges socials .........

Després de considerar les diferents opcions, ens hem decantat per la denominació menys equívoca de "Compensacions extrasalarials", a la qual ens referim reiteradament en l'estudi. El concepte s'acosta bastant al que en la legislació sobre qüestions salarials s'anomena "retribucions en espècie", si bé no totes les compensacions extrasalarials poden ser catalogades com a retribucions en espècie.

Quines raons indueixen a les empreses a utilitzar compensacions extrasalarials i quins avantatges presenten?.

Estimem que es poden agrupar en quatre apartats:

1-Raons estrictament econòmiques: Hi ha determinades prestacions que l'empresa col · lectivament pot negociar en millors condicions que les obtingudes, si l'empleat ho fa pel seu propi compte. Dit en altres paraules, el cost per a l'empresa és inferior al benefici per a l'empleat.

2-Raons de tipus fiscal: Determinades compensacions extrasalarials tenen un tractament fiscal més favorable que els pagaments directes en nòmina. Tanmateix això, caldrà atendre detingudament i en cada moment la legislació fiscal vigent, atès que és canviant i no sempre prou clara pel que fa als criteris seguits per l'Administració sobre el tractament fiscal aplicable.

3-Raons de tipus social: Algunes empresa prefereixen que els empleats i les seves famílies tinguin coberts determinats riscos (mort, malaltia, accident, etc.) A fi d'evitar traumes addicionals davant una contingència d'aquest tipus. Això afecta exclusivament les compensacions de tipus previsional: Assegurances, Assistència Sanitària, plans de pensions i similars.

4-Raons de tipus motivacional: Els experts en remuneracions consideren que mitjançant un "paquet retributiu diversificat" és més fàcil aconseguir els tres objectius bàsics de la remuneració: captar, retenir i estimular el rendiment. En efecte, la diversificació dels components retributius permet accedir a un espectre més ampli de necessitats i motivacions individuals. Els empleats atribueixen més "valor subjectiu" a algunes compensacions extrasalarials que al seu equivalent monetari perquè satisfan més eficaçment necessitats de seguretat, "status", reconeixement, etc.

Determinades compensacions extrasalarials, de percepció diferida, tendeixen a fomentar la permanència en l'empresa i a comprometre als empleats - sobretot directius - en la consecució d'objectius a llarg termini, de manera més eficaç que els pagaments directes en nòmina.

Totes aquestes raons, accentuades per la conjuntura econòmica d'aquests últims anys i una marcada tendència per part de les empreses a incorporar complementaris mètodes retributius que incorporin atractius addicionals per captar i fidelitzar els bons professionals, han donat lloc una recerca urgent de formes alternatives de remuneració .

El contingut de l'informe constarà de:

 • Descripció de la mostra: Facturació, plantilla, composició de plantilla per nivells, sector d'activitat, tipus de producte i participació de capital estranger.
 • Per les especials i diferents característiques de les empreses de la mostra i de l'univers, es desglossen els resultats pel que fa al:
  • Tamany: se separen els resultats de les empreses petites i mitjanes (fins a 100 milions d '€ de facturació) de les grans (més de 100 milions d' € de facturació).
  • Nacionalitat: separem les empreses nacionals sense cap participació de capital estranger, de les multinacionals amb participació minoritària, majoritària o total de capital estranger.

Qualitat i confidencialitat

També en aquest apartat, i pel seu interès a participar en el nostre estudi, un consultor es posarà en contacte amb vostè, per tractar la metodologia a seguir en l'emplenament de les dades i formularis.

 

empleo

empleo


newsletter

Si vol rebre quinzenalment documents i articles agrupats en diferents temàtiques, sel·leccioni aquelles que siguin del seu interès i subscrigui's:

Informes evolución económica
Estudios sectoriales
Noticias legales
Management (RRHH, Marketing, Finanzas, Calidad...)